KATALOG - WIDEOSFERA - KSIĘGOSFERA - LINKOSFERA - INFOSFERA - MIASTOSFERA - SŁOWOSFERA

PRZETARG
PN-ZP-1/2007

Oleska Biblioteka Publiczna
ul. ks. B. Aleksandra 5, 46-300 Olesno
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na "Sukcesywną dostawę książek"

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa do siedziby Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie w określonym terminie książek (nowości i wznowień) w wersji drukowanej z zakresu literatury polskiej i obcej z uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z póź. zm.).
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 5 w godzinach 800 - 1500 (od poniedziałku do piątku), pocztą - na wniosek przesłany pocztą. Specyfikacja zamieszczona jest także na stronie internetowej: www.obp.olesno.pl
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. W postępowaniu nie jest wymagane wadium.
7. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2007 r.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) cena ofertowa 80%
b) kompleksowość oferty 20%
9. Ofertę należy złożyć na adres:
Oleska Biblioteka Publiczna, 46-300 Olesno, ul. B. Aleksandra 5, w terminie do 7 maja 2007 r. do godz. 1000, z dopiskiem "Przetarg-dostawa książek"
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Halina Szklanny, tel. 034 358 20 30, 034 358 28 34

Załączniki: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.doc, 200 KB) . Pobierz plik >>>> 200KB

[Dodano: 23.04.2007 r.]

POWRÓTCopyright by Oleska Biblioteka Publiczna